Zamknij

Co powinieneś wiedzieć o fakturach?

12.07, 30.08.2022 .

W prowadzeniu działalności gospodarczej faktury są jednym z najczęściej występujących dokumentów. Należy je zdefiniować i odróżnić od innych dokumentów. Rozporządzenie w sprawie VAT definiuje fakturę jako dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura elektroniczna to faktura wygenerowana i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

 

W prowadzeniu działalności gospodarczej faktury są jednym z najczęściej występujących dokumentów. Należy je zdefiniować i odróżnić od innych dokumentów. Rozporządzenie w sprawie VAT definiuje fakturę jako dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura elektroniczna to faktura wygenerowana i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

 

Przed zastosowaniem faktur elektronicznych musi być ona zatwierdzona przez odbiorcę faktury. Co ciekawe w przypadku wysłania lub udostępnienia więcej niż jednej faktury elektronicznej temu samemu odbiorcy w tym samym momencie, wspólne dane można podać tylko raz, o ile wszystkie dane są dostępne dla każdej faktury. Zgodnie z Ordynacją podatkową podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie nabywcy lub usługobiorcy, przedstawić fakturę potwierdzającą sprzedaż lub wykonanie usługi, chyba że faktura jest wystawiana za pomocą kasy fiskalnej. Jeżeli faktury nie są wystawiane zgodnie z odrębnymi przepisami, należy je odróżnić od paragonów wystawianych poprzez kasę fiskalną i rachunków.

 

 

Faktury a rachunki

 

 

Podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli żądanie zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, podatnik musi wystawić fakturę w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia żądania. Podatnik nie może wystawić faktury po upływie trzech miesięcy od wydania towaru lub wykonania usługi, chyba że podatnik zostanie powiadomiony o tym fakcie.

 

 

Podatnik, który wystawia rachunki, jest obowiązany przechowywać ich kopie i zachować je w porządku, kolejno ponumerowane, do czasu upływu terminu przedawnienia podatku. Ponadto prawo to dotyczy podatników, którzy żądają wystawienia rachunków. Jeżeli oryginał rachunku został zagubiony lub zniszczony, duplikat będzie zawierał napis "DUPLIKAT" oraz datę jego wystawienia. Należy pamiętać, że rachunki wystawia się wtedy, gdy przepisy nie wymagają wystawienia faktury. Przepisy dotyczące rachunków nie mają zastosowania do faktur wystawianych przez podatników podatku od towarów i usług.

 

 

Przechowywanie faktur

 

 

Faktury związane z rozliczeniami VAT muszą być przechowywane tak długo, jak długo trwa okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, czyli zasadniczo pięć lat. Podatki należne rządowi, określone w Ordynacji podatkowej, przedawniają się po pięciu latach, licząc od 1 stycznia roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku. Przedawnienie to może być jednak zawieszone lub przerwane. Należy o tym pamiętać w związku z przechowywaniem faktur, gdyż będzie to miało wpływ na okres przechowywania dokumentów związanych z VAT, takich jak faktury.

 

 

Warto pamiętać, że należy umożliwić organom podatkowym natychmiastowy dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej - natychmiastowe wyszukanie i przetworzenie danych w nich zawartych. Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu księgowości? Sprawdź biuro rachunkowe w Rzeszowie https://innovation.net.pl/

 

 

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%